tppi.jpgSamarbejdsaftale
tppi.jpg
Lovgivning
tppi.jpg
Konsulentordning
tppi.jpgKlassifikationskrav
tppi.jpgCampingpasordning
tppi.jpgKontrolfunktion (ID-nr.-ordning m.v.)
tppi.jpgSkilte og vimpel
tppi.jpgCampingrådets database
tppi.jpgØkonomi
tppi.jpgKurser 
tppi.jpgMarkedsføring
tppi.jpgCampingpladsens drift
tppi.jpgKvalitetsvurdering
tppi.jpgKlagenævn

Samarbejdsaftale

– Ejerne/forpagterne skal underskrive en samarbejdsaftale, der er gældende så længe campingpladsen er godkendt af Campingrådet. Aftalen kan fra begge parters side opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til den 31. august. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af aftalen fra en parts side, kan den anden part dog opsige aftalen med 14 dages varsel. Som væsentlig misligholdelse betragtes det bl.a., at forskrifterne for godkendte campingpladser – lovgivning, klassifikationskrav, campingpasordning, kontrolfunktion og kurser – ikke nøje overholdes.

Lovgivning

– For at være godkendt af Campingrådet kræves der en udlejningstilladelse jvf. Campingreglementet kapitel 2. Det til enhver tid gældende Campingreglement skal overholdes –
p.t. Campingreglementet af den 21. marts 2007 med tilhørende vejledning.

Konsulentordning

– Campingrådets konsulenter besøger uanmeldt alle godkendte campingpladser min. 1 gang om året for sammen med lejrchefen at gennemgå campingpladsens standard. Pladser med 4 og 5 stjerner besøges min. 2 gange om året.
– Campingrådet yder vejledning gennem Rådets konsulenttjeneste f.eks. ved pladsens opklassificering, moderniseringer, nybyggeri og udvidelser af campingpladsen m.v.

Klassifikationskrav

– De til enhver tid gældende forskrifter, der er fastsat af Campingrådet for godkendte campingpladser skal overholdes – herunder klassifikationskrav – og adgangen for Campingrådets konsulent til at føre tilsyn med campingpladsen.

Campingpasordning

Campingrådets medarbejdere har online adgang til dit passalg og kan herigennem hjælpe med at rette eller slette campingpas med fejl, førind det er sat i produktion. Pladsens udstedelse af campingpas kan følges på campingpas.dk efter login.

Kontrolfunktion (ID-nr.-ordning m.v.)

– Kravene, der er indeholdt i den kontrolfunktion, som Campingrådet har påtaget sig med baggrund i Campingreglementet af den 21. marts  2007, jvf. By- og Landskabsstyrelsens vejledning om campingreglementet, stk. 1.2 skal overholdes, sammen med de øvrige retningslinjer i “Vejledning for Campingrådets ID-nr.-ordning“, der hvert år udsendes fra Campingrådet. Campingrådets konsulent udøver kontrolfunktion på campingpladsen. ID.nr-ordningen, krav til enhedspladsens indretning, samt krav til campingvognens mobilitet.

Skilte og vimpel

– Godkendelsesskiltet skal opsættes ved indkørslen til pladsen.
– Godkendelsesvimplen skal anbringes øverst på en min. 7 m høj flagstang. Ved bortkomst af vimplen eller ved udskiftning pga. slidtage skal der straks rekvireres en ny, idet udgiften til genanskaffelse i denne situation afholdes af campingpladsen. Vimplen fås ved henvendelse til Klauber Flag på tlf. 8644 7260
– Navneskilte skal bæres af den ansvarlige lejrchef og/eller dennes assistent under arbejdet på pladsen og tjener som legitimation over for såvel gæster som myndigheder.

“Campingrådets database”

– Der skal opgives korrekte oplysninger om pladsen til Campingrådets database over de godkendte campingpladser – og dermed også til Campingrådets hjemmeside danskecampingpladser.dk, og campingpladsen skal til stadighed leve op til de oplysninger, der er opgivet.

Økonomi

– Fra den nye sæson pr 1. december, vil der typisk være sendt mærker og produceret campingpas, som først faktureres efterfølgende fra maj til juli. Disse bedes sælger/forpagter afregne til køber med kostpris plus moms. Kontakt venligst Campingrådet for yderligere information.

Der hæftes solidarisk med en evt. ansat lejrchef for dennes økonomiske mellemværende med Campingrådet i alle forhold vedrørende campingpladsen.

Kurser

Førstehjælp og brandbekæmpelse

Lejrchefen på campingpladser med 2 til 5 stjerner skal have gennemført:
A) et 6-timers basiskursus i førstehjælp bestående af:
1) Førstehjælp ved hjertestop (4 timer)
2) Førstehjælp ved ulykker på (2 timer)

Kurset skal ajourføres med kurset i Hjerte-Lunge-Redning (3 timer) hvert 3. år.

Bevisets kompetence bortfalder med udgangen af det tredje kalenderår, såfremt der ikke er gennemført kursus i Hjerte-Lunge-Redning af en af Dansk Førstehjælpsråd godkendt instruktør – dvs. bliver kurset ikke vedligeholdt i henhold til de gældende regler, skal et nyt 12-timers kursus gennemføres,

og

B) et standardkursus i elementær brandbekæmpelse på 3 timer. Kurset skal gennemføres hvert 3. år.

Det er den registrerede lejrchef, der skal have gennemført og vedligeholdt begge kurser. Hvis pladsen bortforpagtes, eller der ansættes en lejrchef til at varetage pladsens daglige drift og ledelse, skal ejeren igennem forpagtningskontrakten eller ansættelseskontrakten med lejrchefen sørge for, at kurserne gennemføres som beskrevet.

– Kursus for nye lejrchefer

Campingrådet afholder hvert år i marts måned et informationskursus for nye lejrchefer.
Tilmelding til kurset kan foretages på campingraadet.dk.

– Andre kurser

Campingrådet tilbyder hvert år forskellige kurser inden for en bred række af emner i forbindelse med driften af en campingplads. Kurserne afholdes typisk på en campingplads og tager udgangspunkt i en lejrchefs hverdag.

Markedsføring

– Campingrådet markedsfører campingferie i Danmark herhjemme, samt på udvalgte udenlandske markeder. Markedsføringen sker bl.a. via danskecampingpladser.dk, og Campingrådets udenlandske kampagner både online samt på messer. Desuden bearbejder Campingrådet kontinuerligt det danske marked ved udsendelse af pressemeddelelser.

Campingpladsens drift

– Campingrådet holder løbende de tilsluttede campingpladser orienteret om relevant lovgivning m.m. vedrørende forhold af betydning for campingpladsens drift – bl.a. via Campingrådets hjemmeside.

Kvalitetsvurdering

– Campingrådets kvalitetsvurdering

Klagenævn

Campingrådets Klagenævn