Det skal være nemmere at drive turismevirksomhed og restaurant i Danmark. Derfor har regeringen netop behandlet 40 forslag fra Virksomhedsforum for Enklere Regler.

Virksomhedsforum for Enklere Regler modtager forslag fra en lang række organisationer – herunder Campingrådet, HORESTA og Dansk Live – og kommer løbende med forbedringsforslag til en række udfordringer, som brancherne møder i sit daglige arbejde.

Det er derfor meget glædeligt, at der nu  helt eller delvist gennemføres 33 af de 40 foreslåede forslag til regelforenklinger, hvoraf de fleste forslag særligt vedrører turismeerhvervet.

Regelforenklinger gennemføres nemlig til gavn for turismen:

”Vi gennemfører nu endnu en række forslag fra Virksomhedsforum, som først og fremmest gør det lettere og billigere at drive turismevirksomhed i Danmark. Turismen i Danmark spiller en stor rolle i forhold til at skabe vækst og beskæftigelse i hele landet. Som erhvervsminister er det derfor vigtigt for mig, at vi får rammerne i orden, så vores turismevirksomheder kan fokusere på at drive forretning frem for at bruge unødvendige kræfter på dobbeltarbejde og administrativt bøvl,” siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

”Der er ingen tvivl om, at regelforenklingerne falder i god jord ude på campingpladserne, da det forhåbentlig betyder, at vi i endnu højere grad kan fokusere mere på det, som det hele handler om, nemlig at servicere vores gæster, så de får en god oplevelse,” siger Karsten Egelund, formand hos Campingrådet.

Kirsten Munch, politisk direktør i HORESTA, er på linje med Karsten Egelund:

“Det betyder utrolig meget for virksomhederne, at vi nu kommer noget af al det unødvendige bureaukrati til livs, så det bliver lettere at drive virksomhed i branchen.”

Her følger et udpluk af de forslag som gennemføres helt eller delvist:

Digital dokumentation af badevandskvalitet ved egenkontrol

Reglerne for dokumentation og kontrol af vandkvaliteten i badeanlæg er forskellige rundt omkring i landets kommuner, da det ifølge vejledningen til svømmebadsbekendtgørelsen er op til kommunalbestyrelsen at føre tilsyn med virksomheders egenkontrol af vandkvaliteten, ligesom det er kommunalbestyrelserne, der fastsætter omfanget af egenkontrollen.

Den teknologiske udvikling går hurtigt på dette område og mange nyere badeanlæg er forsynet med moderne teknik og digitale målesystemer mv. Det er der dog ikke nødvendigvis taget højde for i de kommunale krav til tilsyn med egenkontrol af vandkvaliteten.

I visse tilfælde betyder det, at personalet på virksomheden med ansvaret for svømmeanlægget er tvunget til manuelt på en papir-formular at nedfælde informationer om vandkvaliteten hver tredje time, når badeanlægget er i brug (jf. svømmebadsbekendtgørelsen § 11, stk. 4). Dette sker samtidig med at der i forvejen er en elektronisk registrering af de selvsamme informationer, som lever op til kravene i Svømmebadsbekendtgørelsens § 12 om krav til opbevaring af oplysninger i 2 år.

Det er unødvendigt dobbeltarbejde, som ikke er tidssvarende længere, da de digitale løsninger ved nyere svømmebadsanlæg er fuldt ud brugbare, præcise og troværdige. De nuværende digitale løsninger har desuden indbygget alarmsystemer som fx en sms-alarm, der automatisk giver besked, hvis der skulle være problemer med målingerne. Dermed vil en fjernelse af den manuelle registrering ikke ændre ved sikkerhedsniveauet, da alarmfunktionen i systemet stadig vil fungere og der er dermed ikke en større risiko.

Regeringen mener dog fortsat, at det er nødvendigt at kalibrere måleinstrumenterne ved løbende sikkerhedstjek med manuelle udførelser. Regeringen vil dog i sin vejledning til kommunerne om egenkontrol af badevand og myndighedskontrol udspecificere, at kommunen kan tage hensyn til det konkrete svømmebadsanlæg, når omfanget af den manuelle egenkontrol fastlægges.

Færre kontrolbesøg på campingpladser med swimmingpools

Campingpladser med swimmingpools og andre turistvirksomheder med mindre svømmeanlæg skal ifølge vejledning til svømmebadsbekendtgørelsen leve op til mange forskellige kontrolbesøg og kontroller fra mange forskellige tilsynsmyndigheder (Kommunen, Politiet og Arbejdstilsynet samt et privat akkrediteret firma og egenkontrol).

Det betyder blandt andet, at campingpladser med swimmingpools hver måned skal have et privat akkrediteret firma til at tage vandprøver af deres swimmingpools. Prøverne bliver undersøgt og resultaterne sendes til både embedslæge og kommunen. Derudover kommer kommunen typisk på et årligt godkendelsesbesøg for en større gennemgang af swimmingpoolen og området omkring poolen.

Der er (for) mange besøg, som campingpladserne skal forholde sig til, og mange gange er der ikke noget nyt at berette fra besøget.

Regeringen vil derfor udarbejde en tilføjelse til vejledningen omkring udførelse af tilsyn og påbud og fremsende denne til kommunerne, således at det fremgår tydeligt, at kommunerne som udgangspunkt bør anvende en risikobaseret praksis, således at de campingpladser og andre turismevirksomheder med mindre svømmeanlæg, der overholder alle krav og har en professionel drift af svømmeanlægget, kan få besøg sjældnere end andre, der kræver en øget kontrol. Dette forventes at nedbringe antallet af kontrolbesøg hos de campingpladser, som er gode til at efterleve reglerne.

Nemmere procedure for registrering af udenlandske medarbejdere

Virksomheder med mange medarbejdere fra EU/EØS-lande oplever, at det er besværligt for medarbejderne at ansøge om opholdsbevis, bl.a. pga. lange ventetider og manglende digitale muligheder.

Når en udenlandsk medarbejder fra EU/EØS i dag skal søge om ophold i Danmark i længere end tre måneder, skal medarbejderen anskaffe sig et opholdsbevis i henhold til reglerne i EU-opholdsbekendtgørelsen.

For at få dette opholdsbevis skal medarbejderen først udfylde et ansøgningsskema, som kan hentes digitalt, men skal udfyldes i papirform.

Derefter skal medarbejderen møde op i Statsforvaltningen for at indgive ansøgningsskemaet personligt samt fremvise/aflevere dokumentation for opholdsgrundlaget, dvs. fx lønsedler eller en ansættelseskontrakt, sit originale pas og/eller nationale ID-kort samt vellignende foto i pasfotostørrelse.

Opholdsbeviset kan kun fås, hvis medarbejderen møder personligt op i seks af Statsforvaltningens afdelinger, som i dag ligger i København, Aarhus, Aalborg, Odense, Aabenraa og Rønne. For en medarbejder på en virksomhed i Vestjylland eller Lolland-Falster løber alene transporttiden op i flere timer. Derudover vil der ofte være ventetid forbundet med at sidde i køen i Statsforvaltningen og i selve proceduren. Det er unødvendigt tidskrævende, da der findes digitale muligheder, der kan forenkle denne proces for opnåelse af opholdsbeviser.

Regeringen vil derfor arbejde for en øget digitalisering, hvor det er muligt. Statsforvaltningen tilbyder allerede i dag fremmøde på virksomheder med flere udenlandske medarbejdere.

Kontaktoplysninger til myndigheder ved digital administration af virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomheder har i dag vanskeligt ved at finde kontaktoplysningerne til myndighederne, når de har brug for hjælp til indberetningssystemet NemRefusion. Regeringen vil, i dialog med kommunerne, der står for udbetalingerne via NemRefusion, se på om oplysningerne kan gøres nemmere tilgængelige.

Kilder: HORESTA, samt Virksomhedsforum for Enklere Regler: badevandskvalitet, kontrolbesøg og udenlandske arbejdere.